ورود به پرتال کاربریتصویب ۴۱۵۰۰۰ میلیون ریال ضمانت نامه در کمیته فنی صندوق


به گزارش روابط عمومي صندوق، در دو هفته ابتدايي اسفند ماه سال جاري كميته فني صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون با برگزاري جلساتي به درخواست هاي ١٨ تعاوني از سراسر كشور ترتيب اثر داد.


اين تعاوني ها با فعاليت در زمينه هاي كشاورزي، خدماتي و صنعتي از استان هايي نظير خراسان جنوبي و رضوي، كرمان، ايلام، البرز، تهران و... درخواست هايي را جهت بهره برداري از خدمات به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون ارائه داده اند كه اركان اعتباري صندوق با بررسي اين طرح ها، صدور ضمانت نامه و حمايت از اين تعاوني ها را در دستور كار قرار دادند.
خاطرنشان مي سازد مجموع ارزش ضمانت نامه هاي صادر شده در حدود ٤١٥،٠٠٠ ميليون ريال خواهد بود.

 

1 | 2017/03/07