ورود به پرتال کاربریمدارک مورد نیاز

صورت سود و زیان حسابرسی شده

ترازنامه حسابرسی شده

مفاصاحساب مالیاتی

لسیت بیمه کارکنان

گزارش استعلام  بانک مرکزی

گزارش اخرین وضعیت اعتبارات دریافتی، میزان بازپرداخت و مانده ان از بانک ها و موسسات همراه با سقف اعتباری

سند استراتژیک (در صورت وجود)

گزارش رسمی مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی صادرات به تفکیک برای سه سال اخیر (در صورت وجود)

گزارش رسمی مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی واردات به تفکیک برای سه سال اخیر (در صورت وجود)

گزارش وضعیت دعاوی (در صورت وجود)

1 | 2017/03/06