ورود به پرتال کاربری

تلفن: +982188842610
شنبه تا چهارشنبه:8 - 17


درباره ما

سامانه رتبه بندی تعاونی ها با رویکرد توانمند سازی، سامانه ای است با ماهیت رتبه بندی، حمایتی و هدایتگری که با مشارکت کارآفرینان و خبرگان و صاحب نظران در حوزه تعاون، اهداف خود را در جهت اولا رتبه بندی تعاونی ها و دوما تعالی آنها دنبال می کند.

1 | 1395/12/16